Proiectul de buget pentru anul 2020

Proiectul de buget pentru anul 2020

 

PROIECT

Decizia nr.   din    . 12.2019

 

Cu privire la proiectul de buget al

Primăriei comunei Stăuceni pentru anul 2020

 

 

Având în vedere explicaţiile contabilului-şef al Primăriei comunei Stăuceni dna Raisa Racu,în conformitate cu prevederile art.24,25,47,55 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr.181 din 25.07.2014, ținând cont de prevederile, art.19,20 din Legea RM nr.397–XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, în temeiul art.14(2)lit.(n), din Legea RM nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul comunal Stăuceni DECIDE:

 

 

 1. Se prezintă proiectul de buget al Primăriei comunei Stăuceni la partea de „Venituri” în sumă de 39017,0 mii lei şi la partea de „Cheltuieli” în sumă de 39017,0 mii lei,

 

       2. D-na Vlaico Mariana secretar interimar al Consiliului va asigura informarea, prin publicare sau afișare în locuri publice a prezentei decizii.

 

 1. Președintele comisiei pentru buget, economie şi reforme, dl Mocanu Iulian, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă       

                   

 

Secretar interimar al Consiliului                                                              Vlaico Mariana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

 la decizia nr.    Din.12.2019

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor, sursele de finanţare a bugetului pe a.2020

Primăriei comunei Stăuceni

mii lei

 

Denumirea

cod

 

Total pentru anul 2020

Inclusiv:

Venituri

de baza

Taxe locale

(informativ)

I.

Cap.I. Venituri, total (I+II)

0

 

39017.0

25228.8

2062.0

1

Impozit funciar

 

 

63.0

63.0

 

 

Impozit funciar ale persoanelor fizice si juridice inregistrate in calitate de întreprinzator

113161

 

34.0

34.0

 

 

Impozit funciar încasat de la persoanele fizice

113171

 

29,0

29,0

 

2

Impozit pe bunuri imobiliare

 

 

1980.0

1980.0

 

 

Impozitul pe bun. Imobiliare de la persoanele juridice

113210

 

150,0

150,0

 

 

Imozitul pe bun.imob.cu dest.com-lă şi ind-lă

113230

 

620,0

620,0

 

 

Impozit pe bun.imob.achit.de pers.fiz.-cetăţeni

113240

 

1210,0

1210,0

 

3

Impozitul privat

113313

 

1.0

1.0

 

4

Taxele locale

 

 

2062,0

2062,0

2062.0

 

Taxa p/u amenaj.teritoriului

114412

 

235,0

235,0

235,0

 

Taxa pentru prestarea servicii de transport

114413

 

30,0

30,0

30,0

 

Taxa de plasare (amplasare)a publicității

114414

 

10.0

10.0

10.0

 

Taxa pentru dispozitive publicitare

114415

 

33.5

33.5

33.5

 

Taxa p/u unit.com-le şi/sau de prestări servicii de deservire socială

114418

 

1750,0

1750.0

1750,0

 

Taxa pentru cazare

114421

 

3.5

3.5

3.5

5

Taxa pentru patenta de întreprinzător

114522

 

11.8

11.8

 

6

Taxa pentru apă

114611

 

16.0

16.0

 

7

Plata pentru arendă

 

 

391.0

391.0

 

 

Arenda pentru terenuri cu distinație agricolă

141522

 

47,5

47,5

 

 

Arenda pentru terenuri cu distinație  neagricolă

141533

 

240,7

240,7

 

 

Arenda pentru patrimoniul de stat

142252

 

102.8

102.8

 

8

Plata pentru certificate de urbanizm și autorizările de construcție încasate de la bugetul local

142215

 

8.0

8.0

 

9

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

142310

 

1031.0

 

1031.0

 

 

10

Plata p-u locatiunea bunurilor

142320

 

5.0

5.0

 

2.

Defalcări de la veniturile de regularizare

 

 

19660.0

19660.0

 

 

Impozite pe venit din salariu, alte impozite pe venit

111110

 

18799.0

18799.0

 

 

Impozite pe venit persoanelor fizice declarat ,achitat

111121

 

800.0

800.0

 

 

Impozite pe venit persoane   in domeniul comerțului

111124

 

41.0

41.0

 

 

Impozite pe venit aferent operațiunilor de predare

111130

 

20.0

20,0

 

3.

Transferuri de la bugetul de stat total, inclusiv:

 

 

13788.2

 

 

 

Transfer cu destinaţie specială pentru învăţământ

191211

 

10144.8

 

 

 

Transfer  pentru alte componente (şc sportivă)

191213

 

1418.9

 

 

 

Transferuri curente primite cu distinatie specială între bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor

191216

 

1065,5

 

 

 

Transfer cu destinaţie generală (de echilibrare)

191231

 

1159.0

 

 

II.

Cheltuieli total (II-III)

 

 

39017.0

         25228,8

 

1

Aparatul Primăriei

11196

 

3837.4

2678,4

 

2

Fondul de rezervă

 

 

300.0

300.0

 

3

Învăţământul

 

 

11481,3

1336.5

 

 

Grădiniţa„Sălcioara”

07631

 

8067,9

1143.0

 

 

- din contul transferurilor cu destinaţie specială

 

 

6924.9

 

 

 

Şcoala muzicală

07633

 

3413.4

193.5

 

 

- din contul transferurilor cu destinaţie specială

 

 

3219.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Cultură,sport,acţ.p/u tineret inclusiv

 

 

4287,1

2868,2

 

 

- din contul veniturilor proprii:

 

 

2868,2

2868,2

 

 

- din contul transferurilor cu destinaţie specială

 

 

1418,9

 

 

 

Biblioteca

07635

 

246,5

246,5

 

 

Clubul

13264

 

444,2

444,2

 

 

Şcoala sportivă

13265

 

1473,4

54,5

 

 

- din contul transferurilor cu destinaţie specială

 

 

1418,9

 

 

 

Stadion

11196

 

1523,0

1523,0

 

 

Acțiuni pentru cultura fizică şi sport

11196

 

150,0

150,0

 

 

Activităţi pentru tineret

11196

 

450.0

450.0

 

4)

Asigurare şi asistenţă socială

11196

 

204,3

204,3

 

5)

Amenajarea teritoriului

11196

 

17941,4

17941,4

 

6)

Pentru infrastructura drumurilor

11196

 

1065,5

 

 

III

Surse de Finanţare

 

 

-100,0

-100,0

 

 

Mijloace din privatizare

371210

 

-100,0

-100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar interimar al Consiliului                               Mariana Vlaico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

                                                                                                                         la decizia nr. din  .12.2019

 1. COTELE IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE ȘI IMPOZITUL FUNCIAR PENTRU an.2020

 

 

Nr.d/o

Obiectele impunerii

Cotele concrete

I

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliareevaluate de catre organele cadastrale in scopul impozitarii(conformart.280 din titlu VI al Codului Fiscal

 

 

Bunurile imobiliare inclusiv:

 

1

cu destinatie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri)

 

0.05%

2

Garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate

 

0.1%

3

Loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele

0.1%

4

Terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele

0.2%

5

Bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât  cea locativă  sau agricolă, inclusiv exceptînd  garagele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și loturile  întovărașirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele

 

0.3%

II

Cotele concrete la impozitul  funciar

Pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale in scopul impozitarii (conform anexei nr.1 la Legea pentru punerea in aplicare  a titlului VI din Codul  Fiscal nr.1056 din 16.06.2000

 

6

Terenuri cu destanție agricolă;

1)toate terenurile,altele decât cele destinate fânețelor și pășunilor:

a)care au indici cadastrali

b)care nu au indici cadastrali

2)terenurile destinate fânețelor și pășunilor

a)care au indici cadastrali

b)care nu au indici cadastrali

3)Terenuri ocupate de obiecte acvatice (iazuri,lacuri,etc)

1,5 lei pentru un grad/ha

110lei pentru 1 ha

0,75 lei pentru un grad/ha

55lei pentru 1 ha

 

115 lei p/u 1 ha din suprafața acvatică

 

7

                  Terenurile din intravilan,inclusiv;anexa 1 p.2 a,ai

1.)Terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lângă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către APL ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei terenurilor în intravilan) în localitățile rurale anexa 1 p.2 a,

2)Terenurile atribuite de către APL ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei terenurilor în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate(Grădini) anexa 1 p.2 ,ai

3)Terenuri destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate anexa 1 p.2 b

1.0 lei p/u

100 m.p

10 lei p/u

100m.p

10 lei p/u

100m.p

8

                              Terenurile din extravilan, inclusiv;anexa 1 p.5

1)Terenurile pe care sunt amplasate clădiri și construcții, carierele și pământurile distruse în urma activității de producție, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

2)Terenurile altele decât cele specificate la alin.1), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate anexa 1 p.3

350.0 lei p/u

1 ha

70 lei p/u 1 ha

III

Cotele concrete la impozitul  pe bunurile imobiliare

Pentru clădirile,construcțiie,casele de locuit individuale,apartamente și alte încăperi izolate,inclusiv cele aflate la  o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult,rămase nefinisate timp de 3 ani după inceputul lucrărilor de construcție neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (conform anexei nr.2 la Legea pentru punerea in aplicare  a titlului VI din Codul Fiscal nr.1056 din 16.06.2000)

 

 

9

Pentru clădiri și consrtucții cu destinație agricolă, precum și pe alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate cu excepția celor prevăzute în pct.10.și pct.11 inclusiv:

a)Pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător; anexa 2 p.1

b)  Persoane fizice,altele decât cele specificate lit.a)

0,1% din valuarea contabila

0,1% din costul bunului imobiliar

10

Pentru  bunurile imobiliare,cu excepția celor prevăzute în pct.9 și pct.11( anexa 2 p.1i

inclusiv;

a)Pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;

b) Pentru persoane fizice,altele decât cele specificate lit.a)

0,3% din valuarea contabilă

0,3% din costul bunului imobiliar

11

Bunuri imobiliare cu distinație locativă (apartamente și case de locuit individuale) din localitățile rurale se stabilesc după cum urmează;

a)Pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;

b) Persoane fizice, altele decât cele specificate lit.a)

0,1% din valuarea contabilă

0,1% din costul bunului imobiliar

 

Notă: În cazurile în care suprafața totală a locuințelor și  construcțiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător,înrejistrate cu drept de proprietate depășește 100m2  inclusiv cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează in funcție de suprafața totală,după cum urmează;

  • De la 100-150 m2 inclusiv- de 5 ori

                             -        De la 150-200 m2 inclusiv-de 2 ori

  • De la 200-300 m2 inclusiv-de 10 ori

                            -         Peste 300 m2 - de 15 ori

Construcția principală-construcție inregistrată cu drept de proprietate  a persoanei fizice,care are distinație  de locuință și nu este antrenată în activitate de întreprinzator

  •  

 

 

 

 

 

 

 

2.COTELE TAXELOR LOCALE

 

 

ARTICOL/

ALINEAT

BAZA IMPOZABILĂ A OBIECTULUI IMPUNERII

 

COTA

MAXIMĂ

DENUMIREA TAXELOR

ÎNLESNIRILE

FISCALE

1.

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul comunei Stăuceni

 

 

 

 

 

 

 

 

   115.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venitul din vânzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

 

 

 

 

 

 

 

0,1%

 

 

 

 

 

Proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele locale de toate nivelurile

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru amenajarea

teritoriului,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  122.28 )

 

114412

 

 

 

 

 

 

Numarul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor individuale,fondatorii și membrii gospodăriilor țărănești(de fermier) numărul de persoane abilitate prin legea pentru desfășurarea activității profesionale în sectorul justiției

 

 

 

 

80,0 lei anual p/u fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii în cazul în care acesta activează întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi

 

 

 

 

Trimestrial, până în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

Proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei

și fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele locale de toate nivelurile

 

3.

 

 

 

 

Taxa de aplicare a simbolicii locale

 

 

 

 

(122.32)

 

141522

 

Venitul din vânzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală

 

 

0,1%

 

 

 

Trimestrial, până în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

 

 

 

Proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele locale de toate nivelurile

4.

 

 

 

Taxă pentru dipozitivele publicitare

 

114415

 

 

 

 

 

 

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar

 

 

 

500,0 lei anual p/u fiecare metru pătrat

 

Trimestrial în rate egale, până în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

 

5.

Taxa de  plasare (amplasare) a publicitații (reclamei)

 

 

114414

 

 

 

 

 

5% din venit

 

 

 

6

Taxa pentru cazare

114421

Venitul din vânzări ale servicilor de cazare

5%

 

 

7

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport  auto de calatori in teritoriu

114413

De unitate

3600 lei anual

Trimestrial în rate egale, până în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului

 

 

 

3.COTELE TAXEI PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE ŞI/SAU DE PRESTĂRI

SERVICII (art.122.30) 114418

 

TIPUL UNITĂŢILOR COMERCIALE ŞI/SAU DE PRESTĂRI

SERVICII DIN COM. STĂUCENI

 

TAXA (lei)

1.

Magazine, depozite, farmacii, pavilioane, hale,supermarket, expoziţii cu vânzări cu suprafaţa comercială:

- până la 50 m.p.

- de la 50,1m.p. până la 100 m.p.

- de la 100,1 m.p. până la 200 m.p.

- de la 200,1 m.p. până la 300 m.p.

- de la 300,1 m.p. până la 400 m.p.

- de la 400,1 m.p. până la 500 m.p.

- de la 500,1 m.p. până la 700 m.p.

- mai mult de 700,1 m.p.

Pentru unitațile comerciale  cu articole de tutun, poduse alcoolice  -20% din taxa

cu program de lucru după orele 23.00-20% din taxa

 

3600

5500

6000

8000

10000

12000

20000

50000

 

2.

Secţii comerciale:

- până la 5 m.p.

- de la 5,1m.p. până la 10 m.p.

- de la 10,1 m.p. până la 20 m.p.

- de la 20,1m.p. până la 30 m.p.

 

- mai mult de 30,1 m.p.

 

1500

1800

2300

3000

 

5000

3.

Tarabe, servicii xerox, WC mobil

Tonete, remorci, cărucioare, frigidere, cisterne, standuri, automate comerciale, automagazine,etc.

945

1500

4.

Gherete, care comercializează:

- produse alimentare

- mărfuri nealimentare

- produse din alimentaţia publică

- pentru comercializarea florilor

- articole din tutun

Gherete de prestări servicii

 

3200

3500

4500

3500

6500

2600

5.

Librării

gratuit

6.

Restaurante:

- până la 50 locuri

- de la 50 locuri până la 100 locuri

- mai mult de 101 locuri

 

7600

11000

15000

7.

Cafenele:

- până la 20 locuri

- de la 21 locuri până la 50 locuri

- mai mult de 51 locuri

 

5000

8000

10000

8.

Baruri:

- până la 30 locuri

- de la 31 locuri până la 50 locuri

- mai mult de 51 locuri

 

5000

6000

7000

9.

Cantine şi bufete:

 - ce deservesc instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, curative, populaţia la locul de muncă

- de tip deschis

 

1000

 

3000

10.

Cafenele de vară cu capacitatea:

- până la 20 locuri

- de la 21 până la 50 locuri

- mai mult de 51 locuri

 

3500

4510

5500

11.

Terase de vară cu capacitatea:

- până la 20 locuri

- de la 21 până la 50 locuri

- mai mult de 51 locuri

 

3000

4000

6000

12.

Parcare

12 lei m.p

13.

Staţii de alimentare cu combustibil

10000 lei/coloana distribuitoare

14.

Complex de unități de prestări servicii sociale particulare (3 unități)

3400

15.

Frizerie

1500 lei/locul

de muncă(nu m.m.de 5400 lei)

16.

Saloane cosmetice

1450 lei/ locul

de muncă(nu m.m.de 5400 lei)

17.

Cabinete cosmetice, solariu, cabinet vizaj, cabinet masaj

5350

18.

Centre de agrement şi reabilitare

4500

19.

Saune

4050

20.

Baie publică

1675

21.

Bazine de înot

3000

 

22.

Spălătorii auto de la 1-20 m.p

                                  20.1-30 m.p

                                  30.1-70 m.p

                                  Mai mult de 70.1 m.p

3500 lei

4800 lei

6800 lei

9000 lei

23.

Ateliere pentru prestările de servicii de confecţionare şi reparaţie

3000

 

24.

Servicii de instalare (utilaj, articole de tâmplărie şi altele)

5000

 

25.

Unităţi de recepţie a curăţătoriilor chimice, spălătorii

3000

 

26.

Centre de asistenţă tehnică a automobilelor

10000

 

27.

Staţii de asistenţă tehnică a automobilelor

5500

 

28.

Unităţi de prestare a serviciilor de vulcanizare şi balansare

3050

 

29.

Unităţi de prestare a serviciilor de instalare a alarmei auto şi aparatajului auto

2500

 

30.

Complexe şi cluburi sportive

2700

 

31.

Săli de biliard, bowling, antrenament cu utilaj sportiv

4650

 

32.

Servicii funerare şi de confecţionare a coroanelor funebre

Gratis

 

33.

Proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei

 

Gratis

34.

Atelier (studio, foto, video) şi difuzarea/retransmiterea programelor audiovizuale

 

2300

35.

pentru Uzina   de producere si comercilizare de beton

 

50000

36.

Servicii de transport auto de călători,in regim de taxi de unitate anual

3600

37.

Servicii amplasate în stradă – topogane, terenuri pentru copii, puncte de atracție în locuri publice

20 lei zi /m.p.

38.

Magazin on-line

3000 lei

39

Hoteluri

2500 lei

 

 

Notă. Deținătorii de patentă nu dețin taxa pentru  comerț.  

 

 

 

 

 

                Secretar interimar al Consiliului                     Mariana Vlaico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3

la decizia nr.    din .12 .2019

 

servicii cu plată aprobate de către instituţiile publice

finanţate din bugetul Primăriei comunei Stăuceni pentru a.2020

Denumirea instituţiei şi tipul de mijloace

Suma, mii lei

 

Total

1031.0

Aparatul Primăriei

40.0

- plata pentru servicii

40.0

Grădiniţa de copii „Sălcioara”

693.0

- plata pentru întreţinerea copiilor la grădiniţă

693.0

Şcoala muzicală

193.5

- plata pentru instruirea copiilor                                                     

193.5

Şcoala de sport

54.5

- plata pentru instruirea copiilor

54.5

stadion

50,0

-pentru antrenamente

50,0

 

Secretar interimar al Consiliului                     Mariana Vlaico

 

 

 

Anexa nr.4

                la decizia nr.       din  .12 .2019

 

Nomenclatorul de servicii prestate de instituţiile publice

finanţate din bugetul Primăriei comunei Stăuceni

Denumirea serviciilor

Costul serviciilor

Plata pentru documentele eliberate de către Primărie

 

Certificate (componenţa familiei, de la locul de trai, caracteristici, extrase)

10,0 lei

Certificate de proprietar funciar sau de proprietar al animalelor pentru realizarea producţiei şi certificat despre lipsa datoriilor

10,0 lei

Notificare privind eliberarea autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare a agenţilor economici

100,0 lei

Plata pentru eliberarea duplicatelor a actelor din arhivă

25,0 lei

Plata pentru acordarea serviciilor de stare civilă:

 

Oficierea căsătoriilor:

 

În 24 ore

700 lei

În 5 zile

500 lei

În 15 zile

300 lei

În zilele de lucru, neoficial

100,0 lei

În zilele de lucru, oficial

250,0 lei

În zilele de odihnă

500,0 lei

În afara localului primăriei

1000,0 lei

Înregistrarea nou-născuţilor

gratuit

Rezervarea lotului la cimitir

1500,0 lei

Înregistrarea decedaţilor

gratuit

Plata pentru piață  un loc

25 lei  pe zi

Plata pentru întreţinerea copiilor la grădiniţă

9.55 lei  (1zi/copil)

Plata pentru instruirea copiilor în şcoala muzicală

Pe 1 lună

- canto

180,0

- pian

180,0

-chitară

180,0

-acordeon

140,0

-vioară

120.0

-instrumente aerofone

120.0

Plata pentru instruirea copiilor în şcoala de sport

50,0( pe 1 lună)

Taxe pentru stadion        

 

- antrenament 1 oră           

1500 lei

- pentru meci 1 oră            

2500 lei

-terenul mic 1 oră              

100 lei

- echipele din comuna Stăuceni      gratuit

gratuit

-servicii hoteliere      1 persoană pe zi

150 lei

 

Persoanele pensionare, invalizii şi familiile cu mulţi copii sunt scutite de plată pentru certificate (componenţa familiei, de la locul de trai, de proprietar funciar sau de proprietar al animalelor p/u realizarea producţiei)

  • plata p/u certificate de urbanism (conform clasificaţiei bugetare)  -  persoanele fizice - 50,0 lei

- persoanele juridice – 100,0 lei

  • şi autorizaţiile de construire sau desfiinţare ( conform clasificaţiei bugetare ):
  1. persoanele fizice - 100,0 lei
  2. persoanele juridice – 100,0 lei

Casele de locuit până la două nivele – gratuit

 

                  Secretar interimar al Consiliului                                               Mariana Vlaico

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5

                                                                                                                         la decizia nr.   din .12 .2019

 

Efectivul limită a statelor de personal din instituţiile

finanţate din bugetul Primăriei comunei Stăuceni

 

Denumirea

Codul instituţiei

Total

unităţi

 
 

Aparatul Primăriei

 

11196

23

 

Învăţământul

 

121.1

 

Grădiniţa„Sălcioara”

07631

86.0

 

Şcoala muzicală

07633

35,1

 

Cultura,sport,acţ.p/u tineret

 

39,5

 

Biblioteca com.Stăuceni

7635

1,5

 

Biblioteca sat.Goianul Nou

7635

1,5

 

Clubul

13264

3,5

 

Şcoala sportivă

13265

18,0

 

Stadion

11196

15,0

 

Asigurare şi asistenţă socială

11196

2,5

 

 

 

 

 

Total

 

186.1

 

 

 

Secretar interimar al Consiliului                                           Mariana Vlaico