Concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist responsabil de comisia administrativă

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs – 16 ianuarie 2021.

Concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist responsabil de comisia administrativă

Primăria comunei Stăuceni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist responsabil de comisia administrativă. 

Scopul general al funcţiei: 

 •   Asigură activitatea organizatorică a comisiei administrative;      
 •   Ține evidenţa corespondenţei şi a altor documente ale comisiei;
 •   Asigură prezenţa la şedinţele comisiei a membrilor acesteia şi a participanţilor la proces;
 •   Întocmeşte şi ţine evidenţa proceselor-verbale ale şedinţelor comisiei şi a hotărârilor adoptate de comisie;
 •   Întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor cauzelor examinate de comisie;
 •   Asigură transmiterea hotărârilor adoptate de comisie persoanelor participante la examinarea cauzei, conform prezentului regulament;
 •  Pregăteşte şi prezintă organelor de control şi de statistică dări de seamă privind activitatea comisiei;
 •  Acordă asistenţă metodică şi informativă membrilor comisiei în activitatea lor;
 •   Efectuează lucrările de secretariat, asigură activitatea tehnică a comisiei, este responsabil de arhivarea materialelor comisiei;
 •   Îndeplineşte alte sarcini date de comisie, de preşedintele sau vicepreşedintele ei;
 •   Completează registrul privind amenzile contravenționale aplicate și prezentă informația corespunzătoare.

Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază –
•  deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 
•  posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu; 
•  neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; 
•  lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; 
•  neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice  
Studii: - studii superioare complete- juridice.
Experienţă profesională: obligatoriu, nu mai puțin de 2 ani.
Cunoştinţe: calculator obligatoriu, limba rusă.
Atitudini/comportamente:  respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, credibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs:  
a)   formularul de participare (Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web: www.gov.md sau solicitat la sediul autorităţii publice);
b)   copia buletinului de identitate; 
c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 
perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
d)   copia carnetului de muncă;
e)   certificatul medical, după caz; 
f)   cazierul judiciar (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs – 16.02.2021.
telefon – 022-326-939, 022- 326-670
e-mail – www.info@stauceni.md
adresa poştală – mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Alexei Mateevici 13, MD 4839
persoana de contact – Elena Buga    

Bibliografia concursului: 

    Constituția Republicii Moldova;
    Codul administrativ al Republicii Moldova;
    Codul contravențional al Republicii Moldova;
    Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
    Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind codul de conduită al funcţionarului public;
    Legea nr. 133 din 01.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
    Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.