Concurs pentru ocuparea funcţiei de avocat

Primăria comunei Stăuceni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de avocat al Consiliului comunal Stăuceni și al Primăriei com. Stăuceni.

Concurs pentru ocuparea funcţiei de avocat

Primăria comunei Stăuceni
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de avocat
al Consiliului comunal Stăuceni și al Primăriei com. Stăuceni.


Scopul general al funcţiei: 
-    Acordă asistență juridică Consiliului local, instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului comunal la solicitarea expresă a acestora, în limitele stabilite de Primarul comunei;
-    Acordă asistență informațională și metodologică în domeniul juridic Primarului și aparatului primăriei în caz de necesitate;
-    Reprezentă Primăria și Consiliului comunal (în baza Deciziei Consiliului comunal) în instanțele de judecată, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate și în cele care rezultă din rapoartele cu alte autorități publice;
-   Reprezintă prin împuternicire a Primarului, Consiliului comunal, interesele comunei în justiție, precum și în raporturile acestuia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat din țară și din străinătate, ține evidența tuturor cazurilor în curs de judecată;
-    Ia măsuri pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești și sprijină activitatea de executare silită în colaborare cu compartimentul funcțional din Aparatul primăriei;
-   Urmărește apariția actelor normative din care rezultă sarcini pentru administrația publică locală și face propuneri în consecință, informează Primarul, viceprimarul și secretarul Consiliului comunal cu privire la acestea;
-    Prezinte trimestrial raporturi de activitate Primarului comunei și secretarului Consiliului comunal.

  Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază
-   deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 
-  deținerea licenței de avocat;
-  posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu, cunoașterea unei limbi de circulație internatională constituie un avantaj; 
-    neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
-    lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. 

Cerinţe specifice  

Studii: - superioare juridice.
Experienţă profesională: obligatoriu, nu mai puțin de 2 ani, dintre care cel puțin 1 an în domeniul public.
Cunoştinţe: calculator obligatoriu, limba rusă, legislația Republicii Moldova.
Atitudini/Comportamente:  respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, credibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs:  
a)   Cererea de  participare;
b)   Copia buletinului de identitate; 
c)   Curriculum Vitae; 
d)  Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
e)    Legitimația de avocat. 

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs – 11.06.2021
telefon – 022-326-939, 022- 326-670
e-mail – www.info@stauceni.md
adresa poştală – mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Alexei Mateevici 13, MD 4839
persoana de contact – Elena Buga