Concurs pentru ocuparea funcţiei de auditor intern superior

Primăria comunei Stăuceni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: auditor intern superior.

Concurs pentru ocuparea funcţiei de auditor intern superior

Primăria comunei Stăuceni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: auditor intern superior.

Scopul general al funcţiei: 

  • Asigurarea activitatea de audit intern și monitorizarea implementării sistemului de management financiar și control la nivel de instituție;
  • Gestionarea sistemelor de control pentru monitorizarea obiectivelor, costurilor, procedurilor și comunicării interne;
  • Întocmirea rapoartelor de evaluarea și recomandărilor privind optimizarea proceselor interne ( proceduri, resurse, structură organizatorică);
  • Realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
  • Posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; 
  • Informează sistematic despre procesul de realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru.

Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază –

•  deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 
•  posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu; 
•  neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; 
•  lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; 
•  neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii: studii superioare în domeniul dreptului, finanțelor publice, economiei, contabilității și auditului.
Experienţă profesională: obligatoriu, nu mai puțin de 2 ani.
Cunoştinţe: calculator obligatoriu, cunoașterea legislației în domeniul controlului financiar intern, cunoașterea procedurilor de audit intern în instituțiile publice.
Atitudini/Comportamente:  respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, credibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs:  
a)   formularul de participare (Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web: www.gov.md sau solicitat la sediul autorităţii publice);
b)   copia buletinului de identitate; 
c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 
perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
d)   copia carnetului de muncă;
e)   certificatul medical, după caz; 
f)   cazierul judiciar (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs – 16.02.2021.
telefon – 022-326-939, 022- 326-670
e-mail – www.info@stauceni.md
adresa poştală – mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Alexei Mateevici 13, MD 4839
persoana de contact – Elena Buga    

Bibliografia concursului: 

    Constituția Republicii Moldova;
    Codul administrativ al Republicii Moldova;
    Codul contravențional al Republicii Moldova;
    Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
    Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind codul de conduită al funcţionarului public;
    Legea nr. 133 din 01.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
    Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
    Legea nr. 270 din 23.11.2018  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
    Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270 din 23.11.2018  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
    Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
    Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
    Ordinul Ministerului finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardele naţionale de control intern în sectorul public”;
    Ordinul Ministerului finanţelor nr. 153 din 12.10.2018 „Cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern”;
    Ordinul Ministerului finanţelor nr. 74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament model de funcționare a unității de audit intern);
    Ordinul Ministerului finanţelor nr. 105 din 15.07.2013 „Privind aprobarea Normele metodologice de audit intern în sectorul public”;
    Ordinul Ministerului finanțelor nr. 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială.