Concurs pentru ocuparea funcţiei de arhitect șef

Primăria comunei Stăuceni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: arhitect șef.

Concurs pentru ocuparea funcţiei de arhitect șef

Primăria comunei Stăuceni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: arhitect șef.
Scopul general al funcţiei: 

  •  Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în localităţile comunei Stăuceni;
  • Elaborează proiectele de decizii ale Consiliului comunal Grătiești privind utilizarea construcţiilor şi terenurilor, aprobă modul de utilizare a terenurilor, regimul de construcţie şi funcţiile urbanistice ale obiectelor amplasate pe teritoriul unităţilor administrative;
  • Organizează activitatea comisiilor pentru dezvoltarea, reconstrucţia şi construcţia localităţilor, recepţia obiectelor finalizate;
  • Examinează documentaţia pentru terenuri şi construcţii propuse spre avizare;
  • Elaborarea  documentaţiei de urbanism şi dezvoltarea teritoriului, corelate cu Planul Urbanistic General de amenajare a teritoriului;
  • Examinarea și verificarea documentației de proiect pentru toate tipurile de construcții formelor arhitecturale de proporții mici de reclamă, iluminare exterioară, soluții coloristice pentru clădiri și construcții, de creare a spațiilor verzi și a altor elemente ce definesc aspectul exterior al construcției urbane pe teritoriul localității;
  • Elaborarea certificatelor de urbanism și autorizarea de construire la solicitarea beneficiarilor, în condițiile legii;
  • Constatarea, în calitate de agent constatator, a încălcărilor regulilor de construire, construcții și intervenții neautorizate la construcțiile existente și remiterea proceselor- verbale spre examinare instanței competente;
  • Întocmirea planurilor de amenajare urbanistică a comunei;
  • Prezentarea propunerilor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare a localității și monitorizarea implementării acestora;

Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază –

    deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 
    posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu; 
    neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; 
    lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; 
    neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice  
Studii: superioare în domeniul arhitecturii și/ sau administrație publică.
Experienţă profesională: obligatoriu, nu mai puțin de 3 ani.
Cunoştinţe: calculator obligatoriu, limba rusă.
Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs:  
a)   formularul de participare (Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web: www.gov.md sau solicitat la sediul autorităţii publice);
b)   copia buletinului de identitate; 
c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 
perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
d)   copia carnetului de muncă;
e)   certificatul medical, după caz; 
f)   cazierul judiciar (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs – 16.02.2021.
telefon – 022-326-939, 022- 326-670
e-mail – www.info@stauceni.md
adresa poştală – mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Alexei Mateevici 13, MD 4839
persoana de contact – Elena Buga

Bibliografia concursului:
 
    Constituția Republicii Moldova;
    Codul administrativ al Republicii Moldova;
    Codul contravențional al Republicii Moldova;
    Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală;
    Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
    Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind codul de conduită al funcţionarului public;
    Legea nr. 133 din 01.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
    Codul Funciar al Republicii Moldova;
    Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
     Hotărârea Guvernului RM nr.306 din 30.03.2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor;
    Legii nr 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului;
    Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de receptive a construcțiilor și instalațiilor aferente.