Concurs pentru funcţia de secretar al Consiliului local Stăuceni

Primăria şi Consiliul local Stăuceni, mun. Chişinău, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al Consiliului local. 

Concurs pentru funcţia de secretar al Consiliului local Stăuceni

AVIZ
Concurs pentru funcţia de secretar al Consiliului local Stăuceni

Primăria şi Consiliul local Stăuceni, mun. Chişinău,
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al Consiliului local. 
Data-limită de depunere a dosarelor  – 22 septembrie 2020, ora 17.00

La funcţia publică respectivă poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a)    deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
b)    posedă limba română, limba rusă (scris şi vorbit), cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj; 
c)    are capacitate deplină de exerciţiu; 
d)    nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 
e)    studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă a unei facultăţi de drept sau de administraţie publică, absolvirea studiilor de masterat va constitui un avantaj; 
f)    în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 
g)    nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie; 
h)    nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
i)    nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
j)    experienţă profesională: cel puţin 2 ani în funcţie similară sau în domeniul jurisprudenţei sau într-o altă funcţie în cadrul autorităţilor publice locale, cu responsabilităţi similare (perfectare proiecte de dispoziţii, resurse umane ş.a.).

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
a)    studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă a unei facultăţi de drept sau de administraţie publică;
b)    cunoaşterea legislaţiei şi procedurilor notariale şi de stare civilă constituie un avantaj.

Cunoştinţe de operare la calculator: Programele Microsoft (Word, Excel, Power Point), Internet.

Abilităţi: analiză şi sinteză, abilităţi de lucru cu volume mari de informaţie, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, spirit de convingere, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite.

Documente ce urmează a fi prezentate:
h)    Formularul de participare (Anexă);
i)    Copia buletinului de identitate;
j)    Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
k)    Copia carnetului de muncă şi/sau documente confirmative privind experienţa şi vechimea în muncă;
l)    Cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar⃰);
În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
m)    Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;
n)    Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Candidatul(-a) poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert naţional/internaţional etc.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă, e-mail sau personal.
În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea neadmiterii la concurs, candidatul(-a) trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.

Bibliografia concursului:
•    Constituţia Republicii Moldova;
•    Codul administrativ al Republicii Moldova;
•    Codul contravenţional al Republicii Moldova;
•    Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
•    Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 
•    Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
•    Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local;
•    Legea nr. 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale;
•    Legea nr. 436 din 06.11.2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului);
•    Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
•    Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
•    Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
•    Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
•    Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
•    Legea nr.100 din 2.12.2017 cu privire la actele normative;
•    Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
•    Legea cu privire la accesul la informaţie nr. 982 din 11.05.2000;
•    Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public”;
•    Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12. 2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270 din 23.11.2018 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: (022) 32 69 39; (022) 32 66 70; 
e-mail: info@stauceni.md.


DESCARCĂ AICI: Formular de participare la concursul