Concurs pentru funcţia de director al Grădiniţei de copii „Sălcioara”

Primăria com. Stăuceni, mun. Chişinău, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei preşcolare, Grădiniţa de copii „Sălcioara”.

Concurs pentru funcţia de director al Grădiniţei de copii „Sălcioara”

Primăria com. Stăuceni, mun. Chişinău, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei preşcolare, Grădiniţa de copii „Sălcioara”.

Condiții de participare la concurs:

 

La funcţia de director al instituţiei de învățământ preşcolar poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- are studii superioare universitare;

- are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; 

- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65  ani;

- cunoaşte limba română;

- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

- nu are antecedente penale;

- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei preşcolare depun personal sau prin reprezentant (la sediul Primăriei com. Stăuceni, bir. 4), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs ce cuprinde următoarele acte obligatorii:

  1. cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa nr. l la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învățământ general, în continuare Regulament)[1];
  2. copia actului de identitate;
  3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
  4. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
  5. copia carnetului de muncă autentificat;
  6. curriculum vitae (modelul este specificat în anexa nr.2 la Regulament);
  7. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
  8. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere. 

Actele vor fi depuse la sediul Primăriei com. Stăuceni pe adresa: Stăuceni, str. A. Mateevici, nr. 13, biroul nr. 4.

Data-limită de depunere a actelor – 20 ianuarie 2020, ora 17.00

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Mariana Vlaico, telefon de contact: (022) 32 66 70 adresa electronică: info@stauceni.md

Mai multe detalii vedeți în documentul atașat