Concurs funcție publică vacantă

Primăria comunei Stăuceni anunță concurs pentru funcția publică vacantă de specialist principal responsabil de achiziții publice

Concurs funcție publică vacantă
Anunț concurs !

Scopul general al funcţiei:

 • Întocmirea de comun cu contabilitatea instituției și Primarul, a planului anual de achiziții;
 • Întocmirea și asigurarea publicării anunțurilor de intenție, precum și a anunțurilor privind achizițiile preconizate în Buletinul Achizițiilor Publice;
 • Pefectarea documentelor pentru ședințele grupului de lucru pentru achiziții din cadrul instituției;
 • Efectuarea acțiunilor necesare pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice: întocmirea documentației de participare la procedurile de achiziții pe baza caietului de sarcini, proceselor- verbale de deschidere, hotărârilor de adjudecare și dărilor de seamă, comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanți;
 • Coordonarea procedurii de întocmire și înregistrare a contractelor de achiziții (inclusive, cele de valoare mică); efectuarea evidenței acestora;
 • Întocmirea și prezentarea rapoartelor privind procedurile de achiziții desfășurate.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu, cunoașterea unei limbi de circulație internatională constituie un avantaj;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

 

Cerinţe specifice 

Studii: - superioare, de licență sau echivalente, specializate în economies au achiziții publice

Experienţă profesională: obligatoriu, nu mai puțin de 2 ani.

Cunoştinţe: calculator obligatoriu, limba rusă, legislația privind accesul la informație, transparența în procesul decizional, Legea presei, Codul audiovizualului;

Atitudini/Comportamente:  respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, credibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs: 

a)   formularul de participare (Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web: www.gov.md sau solicitat la sediul autorităţii publice)

b)   copia buletinului de identitate;

c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)   copia carnetului de muncă;

e)   certificatul medical, după caz;

f)   cazierul judiciar (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs – 03.09.2021

telefon – 022-326-939, 022- 326-670

e-mail – www.info@stauceni.md

adresa poştală – mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Alexei Mateevici 13, MD 4839

persoana de contact – Elena Buga                                                 


Bibliografia concursului:

 

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 01.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 10/2021 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 694/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 987/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;