AVIZ

Concurs pentru funcţia de director al Grădiniţei de copii „Sălcioara”

AVIZ
AVIZ
AVIZ
AVIZ

Primăria com. Stăuceni, mun. Chişinău, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei preşcolare, Grădiniţa de copii „Sălcioara”.

Condiții de participare la concurs:

 

La funcţia de director al instituţiei de învățământ preşcolar poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- are studii superioare universitare;

- are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; 

- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65  ani;

- cunoaşte limba română;

- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

- nu are antecedente penale;

- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei preşcolare depun personal sau prin reprezentant (la sediul Primăriei com. Stăuceni, bir. 4), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs ce cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa nr. l la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învățământ general, în continuare Regulament)[1];
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
 5. copia carnetului de muncă autentificat;
 6. curriculum vitae (modelul este specificat în anexa nr.2 la Regulament);
 7. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 8. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.

Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfăşurării concursului, sub sancţiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.

În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin  reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

Actele vor fi depuse la sediul Primăriei com. Stăuceni pe adresa: Stăuceni, str. A. Mateevici, nr. 13, biroul nr. 4.

 

Data-limită de depunere a actelor – 20 ianuarie 2020, ora 17.00

Date despre instituţia publică de învăţământ preşcolar:

 1. Denumirea instituţiei preşcolare:

Grădiniţa de copii „Sălcioara”

 1. Adresa:

com. Stăuceni, str. Grătieşti nr. 9A

 1. Numărul de copii:

450 copii

 1. Bugetul pe ultimii ani:

11200,0 mii lei (2019)

11307,8 mii lei (2018)

8998,4 mii lei (2017)

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Mariana Vlaico, telefon de contact: (022) 32 66 70 adresa electronică: info@stauceni.md

 


[1] Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Nr. 163 din 23 martie 2015, cu modificările ulterioare.