ANUNȚ privind consultarea publică a procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).

Primăria comunei Stăuceni împreună cu Agenția de Mediu din cadrul Ministerului Mediului al Republicii Moldova, anunță dezbaterea publică a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului pentru activitatea planificată “Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”.

ANUNȚ  privind consultarea publică a procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).

Primăria comunei Stăuceni anunță despre consultarea publică a procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) pentru activitatea planificată “Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari” organizată în comun cu Agenția de Mediu din cadrul Ministerului Mediului al republicii Moldova pentru data de 29.10.2021, ora 10:30 în sala de ședințe din incinta Primăriei.

Agenția de Mediu, informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context național stabilită în Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, în data de 16.07.2019, a fost depusă documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului, care integrează printr-un raport, concluziile studiului de evaluare realizat de către SRL ,,Pro mediu″, structura căruia fost coordonată prin avizul nr. 10/1829/2021 din 16.08.2021 de cătreAgenția de Mediu.
Astfel, în conformitate cu art. 21 şi art. 22 al Legii nr.86 din 29 mai 2014, şi în vederea garantării şi respectării principiului transparenţei şi accesibilităţii informaţiei publice, a actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, Agenția de Mediu, ANUNŢĂ PUBLICUL INTERESAT despre posibilitatea consultării cu conţinutul documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, necesară pentru obţinerea acordului de mediu, pentru proiectul ,,Protecția teritoriului adiacent rîulețului Hulbocica împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari", beneficiar ,Starbiz" LLP.
Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Mediu, poate fi aprobarea emiterii sau refuzul eliberării acordului de mediu.
Informaţia privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului integrată î documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului, cât şi rezumatul nontehnic al acesteia poate fi consultată pe suport de hârtie la următoarele adrese:
Sediul Agenției de Mediu, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38,  în zilele de luni vineri între orele 10-16.

Sediul Primăriei Stăuceni, comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 65 55. 

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea/le pagină/e web oficială: https://www.am.gov.md/ro/content/evaluarea-impactului-asupra-mediului
Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, comentarii/observaţii justificate şi relevante la conţinutul documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în termen de 30 zile din data publicării prezentului anunţ, sau le poate înainta în formă verbală în data desfăşurării dezbaterii publice.
Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa iniţiatorului, administraţiei publice locale, cât şi autorităţii competente pentru protecţia mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activităţii planificate/proiectului.

Tototdată, Primăria comunei Stăuceni reiterează următoarele:

Scopul acestui proiect este construcția obiectivelor hidrotehnice menite să protejeze de inundații teritoriul adiacent microraionului Ceucari și a râulețului Hulboaca și amenajarea acestuia. Principalele construcții hidrotehnice, planificate pe terenul Fondului Apelor, în  albia rîulețului Hulboaca o constituie următoarele obiective:

Construcția barajului lacului antiviitură;
Deversorul în corpul barajului;
Colectorul de evacuare;
Lacul acumulator de apă excavat;
Alte construcții inginerești, asociate construcțiilor pe acest teren (reamplasarea rețelei de ape pluviale, a comunicațiilor electrice și telecomunicații, montarea rețelei de canalizare menajeră sub barajul lacului).                                                                                                                         
Pentru stabilitatea și siguranța construcțiilor hidrotehnice de la consecințele potențiale  ale fenomenelor naturale periculoase pentru această  zona din avalul obiectelor, clasa construcțiilor menționate este proiectată cu un grad mai mare de protecție, decât cel normativ și sunt aplicate măsurile pentru clasa III și nu II, conform normativelor hidrotehnice, ceea ce asigură tranzitarea debitelor maximale pentru diferite probabilități ale viiturilor.

Odată cu promovarea acestui proiect se planifică amenajarea acestei zone cu spații funcționale în albia râului Hulboaca, propus în conformitate cu tendinţele de dezvoltare a Planului Urbanistic General al comunei Stăuceni și a cartierului Ceucari.

Obiectivele proiectului îndeosebi se axează pe realizarea măsurilor de prevenire a inundațiilor teritoriului, de creare și amenajare a  zonelor spațiului de agrement, de amenajare a pescuitului amator și recreație a populației. La amenajarea bazinului acvatic se va ține cont de păstrarea faunei de luncă umedă, a păsărilor de baltă, păstrarea pajiștii adiacente bazinului.

Documentația de EIM a fost elaborată în baza Avizului de coordonare a Programului privind Evaluarea Impactului asupra Mediului nr. 10/1829/2021 din 16 august 2021.

Elaborarea documentației de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), este în conformitate cu cerințele Legii nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. În documentația EIM, elaborată au fost analizate posibilele impacturi asupra mediului de la toate activitățile planificate, sunt elaborate măsuri pentru evitarea, reducerea impactului negativ asupra mediului de la construcția obiectelor hidrotehnice.

Fișiere